ALGEMENE VOORWAARDEN

Inkoopvoorwaarden PB Bouwinvest B.V.

gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69856877

 

Mits schriftelijk met haar is of wordt overeengekomen gelden voor alle inkopen door PB Bouwinvest B.V. de onderstaande inkoopvoorwaarden.

A. Algemeen

 1. Verkoopvoorwaarden door de leverancier gesteld, welke in strijd zijn met deze inkoopvoorwaarden zullen slechts dan PB Bouwinvest B.V. binden, wanneer zij zich schriftelijk daartoe verplicht heeft.
 2. Wanneer (verkoop)voorwaarden van de leverancier/aannemer strijdig zijn met de inkoopvoorwaarden van PB Bouwinvest B.V., dan gelden de inkoopvoorwaarden van PB Bouwinvest B.V.

B. Opdracht

 1. Opdrachten zijn slechts dan geldig als zij door PB Bouwinvest B.V. zijn verstrekt en door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Bij acceptatie resp. uitvoering van de opdracht wordt de leverancier/aannemer geacht met deze inkoopvoorwaarden bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan.

C. Prijs

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen, genoemd in de opdracht inclusief vracht en andere kosten hoe dan ook genoemd.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de in de opdracht vermelde prijzen vast voor de duur van het werk.
 3. Prijsverhogingen, omtrent welke reden dan ook, mogen niet worden doorgevoerd dan na schriftelijke toestemming van PB Bouwinvest B.V.
 4. Kredietbeperkingsregelingen worden niet van toepassing geacht. Deze kunnen dan ook niet in rekening gebracht worden. Indien hiervan wel sprake is, is het de leverancier/aannemer toegestaan deze in de factuur te verrekenen.
 5. Rente, om welke reden dan ook, mag niet worden berekend. Dit geldt tevens voor vertragingsrente.

D. Personeel

 1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door vakbe­kwaam personeel, waarbij voldoende leiding aanwezig is. Een ge­mach­tigde van uw bedrijf dient wekelijks, of met een fre­quentie die nader wordt bepaald, aanwezig te zijn bij werk­vergaderin­gen indien hierom wordt verzocht.
 2. Het personeel dat voor u werkzaam is, dient zich te allen tijde te kunnen identificeren middels een geldig legitima­tiebewijs.

E. Materiaal en levering

 1. Bij levering franco werk zullen de materialen door de aannemer/leverancier moeten worden gelost op door PB Bouwinvest B.V. aan te wijzen plaatsen.
 2. Geleverde goederen zijn en blijven eigendom van PB Bouwinvest B.V., ook wanneer PB Bouwinvest B.V. de goederen nog niet of niet volledig heeft betaald.
 3. Alle toe te passen materialen dient u te verwerken volgens voorschrift van de fabrikant c.q. leverancier voorzien van Komo-certificaat. Van alle materialen dient door de opdrachtnemer vooraf monsters te worden getoond ter goedkeuring van de directie. Alleen goedgekeurde materialen mogen worden verwerkt.
 4. De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor de te leveren en te verwerken materialen.
 5. Alle materialen dienen geleverd te worden op keur van PB Bouwinvest B.V.

F. Uitvoering

 1. Indien u tijdens de bouw voornemens bent alternatieven te gaan toepassen, dient hierover vooraf met PB Bouwinvest BV overeenstemming te zijn bereikt. Wanneer u een andere methode, merk of materiaal toepast dan in bestek is omschre­ven zonder dat PB Bouwinvest BV en/of de opdrachtge­ver/directie hiermee akkoord zijn, dient u zich alsnog aan het bestek te houden zonder enige verrekening.
 2. Door u zullen concept schriftelijke garantieverklaringen aan ons ter goedkeuring worden verstrekt, waarin tenminste de garantiebepalingen van het bestek zijn beschreven. Na goed­keuring onzerzijds dient u de definitieve garantieverklarin­gen voor oplevering van uw werk­zaamheden aan ons te ver­strekken.
 3. De opdrachtgever en/of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever heeft het recht uw producten te beoordelen binnen uw bedrijf c.q. fabriek. U dient hem daarbij te begeleiden. Hieruit voortvloeiende kosten als gevolg van afkeuring zijn voor uw rekening.
 4. Afval-, rest- en verpakkingsmaterialen ontstaan t.g.v. uw werkzaamheden dient u zelf op te ruimen en af te voeren, waarbij er sprake is van gescheiden afvalverwerking binnen het kader van de recente milieuwetgeving op dit gebied. Het schoonmaken van onderdelen, welke ten gevolge van uw werkzaamheden zijn vervuild, behoort eveneens tot uw opdracht.
 5. Indien u gebruik maakt van hoogwerkers, kraan of steiger dient u vooraf kennis te nemen van de voorschriften voor uitvoering van de werkzaamheden nabij a. hoogspan­ningskabels.

G. Verhaal
Door PB Bouwinvest B.V. zullen op de aannemer/leverancier verhaald worden, schade en andere kosten in geval van:

 1. Niet of niet tijdig leveren;
 2. niet of niet tijdig uitvoeren;
 3. aanvraag tot surseance van betaling door de aannemer/leverancier;
 4. faillissement van de aannermer/leverancier.

H. Betaling

 1. De betaling door PB Bouwinvest B.V. zal, indien van toepassing, geschieden aan de hand van de factuur, welke aan PB Bouwinvest B.V. moet worden toegezonden.

Op de factuur dient vermeld te worden:

–  het opdrachtnummer dat op het werk betrekking heeft
–  nummer + omschrijving werk
–  de omvang van de loonsom CSV (indien van toepassing;      zie art. 2.0)
–   het bedrag van de omzetbelasting of anders de vermelding dat de omzetbelas­ting verlegd is.

 1. Indien van toepassing, wordt door de (onder)aannemer een betalingsschema ingediend dat door PB Bouwinvest B.V. dient te worden beoordeeld.
 2. PB Bouwinvest V. zal, indien van toepassing, betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbeta­ling betrekking heeft, door de opdrachtnemer is gerealiseerd/opgeleverd. De laatste termijn zal worden voldaan zodra de werkzaamheden geheel ten genoegen van de opdrchtgever zijn uitgevoerd.
 3. Bij ingebrekestelling door PB Bouwinvest B.V. is deze bij faillissement van de aannemer/leverancier niet verplicht het eventueel nog niet betaalde bedrag te voldoen.

I. Verzekering

 1. Voor dit werk is door opdrachtnemer een CAR-verzekering Een kopie van deze polis dient u voor aanvang uitvoering aan ons toe te laten komen. Indien hierop aanspraak moet worden gedaan is het eigen risico voor uw rekening. Indien door u schade wordt veroorzaakt zal het bedrag van het eigen risico door u zelf gedragen worden. De minimale dekking van € 2.500.000,00 per gebeurtenis dient meeverzekerd te zijn.

J. Wet [Ketenaansprakelijkheid/Arbeidsomstandigheden]

 1. In verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid dient u, indien van toepassing, na invulling van de ontbrekende gegevens en na mede-ondertekening de bijgesloten algemene voorwaarden aan ons te retourneren.

i. Aansluitingsnummer bedrijfsvereniging   :    ________________
ii. Inschrijfnr. Kamer van Koophandel         :    ________________
iii. Nummer loonbelasting                           :    ________________

 1. Door u zal per kwartaal een verklaring omtrent uw betalingsgedrag van de ontvanger der belastingen aan opdrachtgever worden verstrekt. Tevens verstrekt u ons een geldige kopie inschrijving K.V.K. en een kopie G-rekening overeenkomst.
 2. Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot BTW van toepas­sing tenzij zich een van de in artikel 16b lid 11 CSV opgenomen uitzonderingsgevallen voordoet.
 3. Het is de opdrachtnemer, indien van toepassing, verboden om het in de (onder)aanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor evt. PB Bouwinvest B.V. ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.
 4. Indien PB Bouwinvest BV na aansprakelijkheidstelling voor niet betaalde belasting, premies en verplichtingen ingevolge de voor u geldende CAO door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft PB Bouwinvest B.V. ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan, verhaalsrecht op de opdrachtnemer. De vordering van PB Bouwinvest BV wordt vermeerderd met de wettelijke rente en de evt. noodzakelijke juridische kosten.
 5. De opdrachtnemer verplicht zich om de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de daaruit voortvloeiende besluiten na te leven als een goed werkgever betaamt. De opdrachtnemer dient dan ook zelf zorg te dragen voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmaterieel ten behoeve van veiligheid.
 6. Kosten verbonden aan de eisen van Arbeidsinspectie en Arbowet kunnen nimmer als meerwerk ingediend worden
 7. Het retentierecht is niet van toepassing.

K. Ontbinding.

 1. Onverminderd haar recht tot verordening van schadevergoeding is PB Bouwinvest V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebreke­stelling of rechtelijke tussenkomst vereist is – als ontbonden te beschouwen indien gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Tevens stellen wij u dan aansprakelijk voor de geleden schade.
 2. PB Bouwinvest B.V. behoudt zich het recht voor tot ontbinding van de gesloten overeenkomst over te gaan zonder rechterlijke tussenkomst, in geval van:

i. niet, niet tijdig of onvoldoende kwaliteit leveren;
ii. niet of niet tijdig uitvoeren;
iii. aanvraag tot surseance van betaling door de aannemer/leverancier;
iv. faillissement van de aannemer/leverancier.
v. Beëindiging of schorsing van de hoofdaannemingsovereenkomst

L. Toepasselijkheid van deze regeling en geschillenbeslechting

 1. Uitdrukkelijk wordt hierbij de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden en regelingen ondergeschikt gesteld. Van toepassing zijn altijd in 1e instantie deze Inkoopvoorwaarden, als onderdeel van de overeenkomst tussen partijen, van PB Bouwinvest B.V.
 2. Indien na overleg tussen partijen met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid geen overeenstemming over een geschil bereikt kan worden, zal het geschil beslecht worden door arbitrage overeenkomstig de regelingen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door de hoofdaannemer aangenomen werk luiden.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk. Indien het werk geen doorgang vindt zal opdrachtnemer nimmer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving ontlenen.
 4. In geval van nietigheid en/of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden in stand blijven voor zoveel niet nietig is dan wel niet vernietigbaar zijn, terwijl voorts alsdan tussen partijen zal gelden dat is overeengekomen hetgeen niet vernietigbaar respectievelijk niet nietig is met als uitgangspunt de vernietigde of nietig clausule exclusief de nietige elementen daarvan.
 5. Indien u deze algemene voorwaarden niet binnen 10 werkdagen na verzenddatum ondertekend heeft geretourneerd, beschouwen wij de algemene voorwaarden voor akkoord.